เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวบุญประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านภาพได้อย่างสร้างสรรค์
Week
lnput

Process
Output
Outcome
3

โจทย์ :
บุญประเพณี ฮีตสิบสองและวิถีชีวิตชาวอีสาน
Key  Question
 บุญประเพณี ฮีตสิบสอง คืออะไร มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวีดีโอ เพลงประเพณี
ฮีตสิบสอง
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับบุญประเพณีของแต่ละเดือน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ บุญสิบสอง


วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีบุญสิบสอง ให้นักเรียนดู   
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดบุญประเพณี ฮีต สิบสอง คืออะไร มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราอย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอและทบทวนประเพณีบุญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนของชาวอีสาน ที่มา ความสำคัญและสิ่งที่ชาวอีสานยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นประเพณี
ใช้ :
- นักเรียนจับคู่แต่ละคู่จับฉลากวาดภาพประเพณีของแต่ละเดือนโดยการจับฉลากและให้เก็บเป็นความลับเมื่องานเสร็จครูให้นักเรียนทุกคู่นำชิ้นงานมาวางเรียงตามจุดต่างๆในชั้นเรียนและให้เพื่อนๆทายพร้อมทั้งบอกเหตุ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูให้ดูรูปภาพบุญสิบสอง ให้นักเรียนดู   
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดบุญประเพณี ฮีต สิบสอง คืออะไร มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอและทบทวนประเพณีบุญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนของชาวอีสาน
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนวาดภาพประเพณีแต่ละเดือนที่นักเรียนรู้จัก
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอและทบทวนประเพณีบุญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนของชาวอีสาน ที่มา ความสำคัญและสิ่งที่ชาวอีสานยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนกลายเป็นประเพณี
- วาดภาพบุญประเพณีของแต่ละเดือน
ชิ้นงาน
- วาดภาพบุญประเพณีของแต่ละเดือน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวบุญประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านภาพได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ก่อนการสรุปความรู้รายสัปดาห์
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะสรุปการเรียนรู้ที่ได้เรียนในรูปแบบไดบ้าง?
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 3
    ในสัปดาห์นี้เข้าสู้การเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีในแต่ละเดือน ครูเปิดคลิปวีดีบุญสิบสอง ให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “บุญประเพณี ฮีต สิบสอง คืออะไร มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราอย่างไร พี่อองฟอง: เป็นการทำบุญ พี่หยิน: เป็นการทำบุญในแต่ละเดือนทุกเดือนมีบุญประเพณีที่สำคัญเลยต้องมีการทำบุญ
    พี่ออย:เป็นการไปทำบุญที่วัด พี่แพรวา: ทำบุญตักบารตที่วัด พี่ออมสิน: ประเพณีสงกรานต์มีการรดน้ำหรือสงฆ์น้ำพระที่วัดผมเคยไปทำบุญที่วัดครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและสิ่งที่ได้เรียนรู้ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ นักเรียนวาดภาพประเพณีแต่ละเดือนที่นักเรียนรู้จักและShow and Shareให้ครูและเพื่อนฟัง พี่โอเปิ้ล:วาดภาพวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษามีการถวายผ้าอาบน้ำฝน พี่ภูมิ: วาดภาพวันเข้าพรรษาเป็นการหล่อเทียนถวายเทียน พี่ปราย:วาดประเพณีลอยกระทง ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ