เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบทำดอกเทียนด้วยตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
                                                                                                                                                               
Week
lnput
Process
Output
Outcome
7

โจทย์ :
การทำดอกเทียนโบราณ
Key  Question
ดอกเทียนมีวิธีการทำย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : การวางแผนเพื่อทดลองทำดอกเทียน
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ทำดอกเทียน
- ครัวประถม


วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป “การทำดอกเทียนโบราณ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าดอกเทียนมีวิธีการทำอย่างไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ วิธีการทำดอกเทียน
ใช้ :
- ครูให้นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อออกแบบการทดลองการทำดอกเทียนเทียน
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์การทำดอกเทียน เช่น แผ่นเทียน เทียนแท่ง แม่พิมพ์ ด้ายสำหรับทำไส้เทียน ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทดลองการหล่อต้นเทียนตามที่ได้วางแผน
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานดอกเทียนของตนเอง และอธิบายวิธีการทำ
- นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียน จากการทดลองทำดอกเทียน เช่นปัญหาและอุปสรรคที่พบ วิธีการแก้ไข และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากกิจกรรมการทำดอกเทียน
ใช้ :
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการทำต้นเทียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาในวันอังคาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะนำเสนองานของตนเองให้น่าสนใจได้อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำดอกเทียน
ใช้ :
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการทำดอกเทียน
- ถอดบทเรียน จากการทดลองทำดอกเทียน เช่นปัญหาและอุปสรรคที่พบ วิธีการแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการทำดอกเทียน

ชิ้นงาน
- ต้นเทียน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการทำต้นเทียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบทำดอกเทียนด้วยตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการทำชิ้นงานและต้นเทียนได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
    ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำดอกเทียนโบราณ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะมีวิธีการทำดอกเทียนโบราณได้อย่างไร พี่เมฆ : เราต้องออกแบบดอกเทียนก่อน พี่แพรวา : ต้องเลือกอุปกรณ์ในการทำก่อน พี่ใบตอง: เราต้องแบ่งหน้าที่กันในการเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำดอกเทียนค่ะ ครูเปิดคลิปวีดีโอการทำดอกเทียนโบราณให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากที่ได้ดู พี่โอเปิ้ล : ก่อนที่จะทำดอกเทียนเราต้องนำเทียนมาต้มก่อน พี่ภูมิ : ต้องมีแบบก่อนที่จะทำจะได้ทำออกมาสวย พี่ปราย : นำมะละกอมาทำเป็นพิมพ์ก่อนดอกเทียนจะได้สวย ครูให้การบ้านในการเตรียมอุปกรณ์ในการทำดอกเทียน เช่น เทียน ผักลไม้ในการที่จะมาทำแบบพิมพ์นักเรียนได้รวมกันทำดอกเทียนโดยการที่ต้มเทียนก่อนแล้วรอให้เทียนเย็นเป็นไข พี่ๆ มีพิมพ์ของแต่ละคนอยู่แล้ว พี่ๆทุกต่างทำดอกเทียนของใครของเราโดยพี่ๆ ได้นำผักผลไม้ที่เป็นแบบมาจุ่มกับเทียนไขแล้วนำมาแช่กับน้ำเย็นก็จะได้เป็นดอกเทียนตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ หลังจากการทำดอกเทียนเสร็จ ครูและนักเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าที่ทำดอกเทียนนักเรียนเจปัญหาอะไรบ้าง พี่อิม : ออกแบบพิมพ์เล็กทำให้ดอกเทียนไม่สวย พี่เมษา : เวลาที่หนูใช้พิมพ์จุ่มลงไปในเทียนหนูจุ่มเต็มดอกทำให้ไม่หลุดออกมาจากพิมพ์ พี่โชค : จุ่มพิมพ์ดอกเทียนหลายครั้งโดยที่ไม่มาแช่น้ำเย็นทำให้หนามากแกะไม่ออก พี่ปัญ : ผมออกแบบไม่สวยจึงทำดกเทียนไม่สวยพี่อองฟอง : ของหนูแบบพิมพ์ใหญ่และเวลาที่จุ่มลงไปกับเทียนทำให้หนาและดอกเทียนไม่สวย และหลังจากที่เจอปัญหาและได้พูดคุยกันเสร็จแล้ววันต่อมาครูพานักเรียนทดลองความร้อนจากเทียนที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของลูกโป่งและการทดลองสำหรับสังเกตคุณสมบัติของเทียนทีมีผลต่อการซึมผ่านของน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากการทดลอง พี่ภูมิ : เห็นเปลวเทียนและลูกโป่งเป็นสีดำ พี่โชค : เห็นลูกโป่งที่ใส่น้ำไม่แตก พี่ออย : เนื่องจากน้ำช่วยให้ลูกโป่งที่มีน้ำหนาจึงไม่แตกการทดลองเทียนไขกับหยดน้ำ นักเรียนเอากระดาษมาพับครึ่งวางไว้แล้วเอาเทียนระบายเทียนลงไปด้านหนึ่งหลังจากนั้นนักเรียนใช้น้ำหยดลงไปด้านที่ระรายด้วยเทียนแล้วให้นักเรียนสังเกตว่าเห็นอะไรและหลังจากนั้นให้นักเรียนหยดน้ำลงไปบนกระดาษที่ไม่ได้ระรายด้วยเทียนแล้วให้นักเรียนสังเกต พี่โซ่ : ผมเห็นตอนที่หยดน้ำลงไปที่ระบายด้วยเทียนกระดาษจะไม่เปียก พี่สตางค์ : หนูระบายเทียนไมหนากระดาษหนูเปียก พี่เซน :เห็นหยดน้ำในกระดาษ พี่หยิน : หนูสังเกตเห็นกระดาษที่ระบายด้วยเทียนจะไม่เปียกน้ำและอีกฝั่งที่ไม่ได้ระบายจะเปียกค่ะ ในสัปดาห์นี้นักเรียนต่างตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ