เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจวิถีการปฏิบัติตนในชุมชนและสามารถเข้าร่วมการทำบุญซำฮะได้อย่างเหมาะสม

Week
lnput
Process
Output
Outcome
4

โจทย์ :
บุญซำฮะ
Key  Question
บุญซำฮะ คืออะไร
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวีดีโอ การผจญภัยของหนูดี  ตอนบุญซำฮะ
 Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ การผจญภัยของหนูดี ตอนบุญซำฮะ
- ชุมชน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
หยุดวันวิสาขบูชา
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีโอการผจญภัยของหนูดี  ตอนบุญซำฮะ”
เชื่อม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู”
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าทำไมต้องมีการทำบุญซำฮะ  บุญซำฮะเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูให้การบ้านนักเรียนไปสอบถามผู้ปกครอง เกี่ยวกับประเพณีบุญซำฮะ ความสำคัญและวิธีการทำบุญซำฮะ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นและสอบถาม
-ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมบุญซำฮะของชุมชนและสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกระธงหน้าวัว
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูเล่าเรื่องกระทงหน้าวัว “ความสำคัญของกระทงหน้าวัวกับบุญซำฮะ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ากระทงหน้าวัวมีความสัมพันธ์กับบุญซำฮะอย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละครึ่ง A4
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบกระทงหน้าวัวของตนเองพร้อมเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกระทงหน้าวัว
- ครูและนักเรียนร่วมประดิษฐ์กระทงหน้าวัว
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ การผจญภัยของหนูดี  ตอนบุญซำฮะ
 - แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมบุญซำฮะของชุมชน
ชิ้นงาน
- สรุปความเข้าใจจากสิ่งที่ได้ไปสอบถามผู้ปกครอง
- ธงหน้าวัว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจวิถีการปฏิบัติตนในชุมชนและสามารถเข้าร่วมการทำบุญซำฮะ
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เข้าร่วมกิจกรรมในการทำบุญซำฮะได้อย่างเหมาะสม
- สามามารถทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและแก้ปัญหาระหว่างที่ทำงานได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปการผจญภัยของหนูดี  ตอนบุญซำฮะ
  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานธงหน้าวัว
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับบุญซำฮะของตนเองและกลุ่มให้ผู้อื่นได้เข้าใจร่วมกัน
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ร่วมทำบูญซำฮะในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 4
    ในสัปดาห์ที่ 4 พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญซำฮะ ครูเปิดคลิปวีดีโอ การผจญภัยของหนูดี ตอนบุญซำฮะครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู”ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอนักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น พี่โชค: เป็นการทำบุญในหมู่บ้าน พี่ใบตอง: เป็นการทำบุญเกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน พี่หยิน: เป็นบุญเบิกบ้านในการทำบุญของหมู่บ้าน ครูเล่าเรื่องกระทงหน้าวัว “ความสำคัญของกระทงหน้าวัวเกี่ยวกับบุญซำฮะอย่างไรทำไมต้องมีกระทงหน้าวัว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ากระทงหน้าวัวมีความสัมพันธ์กับบุญซำฮะอย่างไร? พี่ปราย: กระทงหน้าวัวมีความสำคัญกับบุญซำฮะเพราะว่าการทำบุญซำฮะต้องมีการทำกระทงหน้าวัวทุกครั้ง พี่แพรวา:เพราะต้องทำกระทงหน้าวัวเป็นประเพณีที่เคยทำมานานแล้ว ครูแจกกระดาษ A 4 ให้คนละ หนึ่งแผ่นให้เขียนเกี่ยวกับบุญซำฮะ แล้ว Show and Share ให้ครูและเพื่อนๆฟัง ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ