เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์: มีความรูความเข้าใจต่อประเพณีบุญเข้าพรรษาและสามารถถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงและงานปั้นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ

Week
lnput
Process
Output
Outcome
8

โจทย์ :
ประวัติและความเป็นมาวันเข้าพรรษา
Key  Question
วันเข้าพรรษามีประวัติความเป็นมาอย่างไร?
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวีดีโอ เพลง วันออกพรรษา
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์การปั้น เช่นดินน้ำมัน, ดินเหนียว
- คลิปวีดีโอ เพลง วันออกพรรษา


วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูเปิดเพลง วันเข้าพรรษา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากเพลงที่ได้ฟังมีเหตุการณ์อะไรบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเพลงถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบ้าง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงวันเข้าพรรษา
ชง :
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “วันเข้าพรรษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง อย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตนักเรียนอย่างไร ?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าพรรษาในมิติต่างๆ เช่น ที่มา ความสำคัญ  ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันเข้าพรรษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ใช้ :
- สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
- นักเรียนเขียนประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาจากที่ได้หาข้อมูลสอบถามผู้ปกครอง และนำเสนอ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับวันเข้าพรรษามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?
เชื่อม :
   ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
   ใช้ :
  - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าพรรษาในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ
- นักเรียนนำเสนอและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการแสดงบทบาท สมมติ
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันอังคารที่ผ่านมา ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานให้น่าสนใจ
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าพรรษา
- นักเรียนนำเสนอและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- อภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญออกพรรษาในมิติต่างๆ ทั้งที่มา ความสำคัญ  ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
- การแสดงบทบาทสมมติ
- งานปั้นเกี่ยวกับประเพณีบุญออกพรรษา
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม เช่น ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- งานปั้นเกี่ยวกับประเพณีบุญออกพรรษา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีความรูความเข้าใจต่อประเพณีบุญเข้าพรรษาและสามารถถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงและงานปั้นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและ
เชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เครารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

กิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ ป. 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาครูเปิดเพลง “วันเข้าพรรษา” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากเพลงที่ได้ฟังมีเหตุการณ์อะไรบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเพลงถ่ายทอดเรื่องราวอะไรบ้าง พี่หยิน :นึกถึงการทำบุญ พี่อิม : หนูนึกถึงการไปทำบุญที่วัด พี่แพรวา : หนูเคยฟังและหนูก็เคยไปตักบาตรที่วัดกับคุณแม่ค่ะ ครูให้นักเรียนวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับบุญประเพณีเข้าพรรษาตามที่นักเรียนเข้าใจว่าน่าจะเป็นในรูปแบบใดหลังจากนั้นมาพูดคุยกัน พี่ออย : วันเข้าพรรษาผมวาดรูปเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษา พี่ปราย : วันเข้าพรรษาหนูวาดภาพเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตร พี่โอเปิ้ล : หนูวาดพระอยู่ที่วัดค่ะ ครูให้การบ้าน ไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษา แล้วมานำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้ฟังค่ะ ครูให้นักเรียนวาดภาพบุญเข้าพรรษาและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง พี่ใบตอง : วาดดภาพและเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของวันเข้าพรรษาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ไปสอบถามผู้ปกครองมา พี่ใบตองบอกว่าบุญเข้าพรรษาเป็นบุญเดือน ตรงกับแรม 1 คำจึงให้พระภิกษุจำพรรษา 3 เดือน ในฤดูฝนไม่ให้ค้างแรมที่อื่น พี่ออมสิน : พระทุกวัดต้องจำพรรษาให้ครบ 3 เดือนก่อนที่จะออกไปต้างแรมที่วัดอื่นในสัปดาห์นี้เห็นความตั้งใจของพี่ๆ ทุกคนค่ะ

    ตอบลบ