เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสาน ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสม

Week
lnput
Process
Output
Outcome
10

โจทย์ :
วันเข้าพรรษา
Key  Question
 นักเรียนจะเตรียมตัวสำหรับการทำบุญเข้าพรรษาอย่างไร?
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวัสดุเหลือใช้
 Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูภาพวัสดุเหลือใช้
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์การทำเชิงเทียน ขวดน้ำ เทียน
- รูปภาพวัสดุเหลือใช้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะเตรียมตัวสำหรับการทำบุญเข้าพรรษาอย่างไร?
 เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อทำบุญเข้าพรรษา
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากรูปภาพ
ภาระงาน
- อภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าพรรษาและการเตรียมตัวในการทำบุญ และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม เช่น ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- ออกแบบการทำเชิงเทียน
- ประดิษฐ์เชิงเทียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสาน ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ


ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถประดิษฐ์เชิงเทียนสำหรับเวียนเทียนจากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างไร?”
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและออกแบบเชิงเทียนตามจินตนาการของตนเอง
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เชิงเทียน
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแบบเชิงเทียนของตนเองให้เพื่อนและครูได้ร่วมเรียนรู้
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนเตรียมอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์เชิงเทียนตามที่ตนเองได้ออกแบบ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เครารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการทำบุญเข้าพรรษาครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะเตรียมตัวสำหรับการทำบุญเข้าพรรษาอย่างไร?นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อทำบุญเข้าพรรษาครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำพลาสติกครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” พี่แหวน :เห็นขวดน้ำประดิษฐ์เป็นดอกไม้ค่ะ พี่ขวดพลาสติกมาประดิษฐ์ได้ตามจินตนาการ พี่ออมสิน : เห็นประดิษฐ์เป็นที่ใส่หลอดไฟได้ ครูให้นักเรียนเขียนอุปกรณ์ในการไปทำบุญเข้าพรรษาและสิ่งที่นำไปเทียนเทียนในวันเข้าพรรษา ครูให้นักเรียนวาดภาพออกแบบเชิงเทียนตามจินตนาการหลังจากที่นักเรียนออกแบบเชิงเทียนเสร็จแล้วของแต่ละคน ครูและนักเรียนพูดคุยและนำเสนอชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ทำเชิงเทียนว่ามีอะไรบ้าง ครูให้การบ้านในการเตรียมสิ่งที่ต้องทำเชิงเทียนตามที่แต่ละคนได้ออกแบบ วันต่อมานักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำเชิงเทียนมาแล้วครูให้นักเรียนนำมาวางตรงกลางห้องครูให้นักเรียนทำเชิงเทียนตามที่นักเรียนได้ออกแบบครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการทำเชิงเทียนเมื่อทุกคนทำเชิงเทียนเสร็จแล้วครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมและพูดคุยแลกเปลี่ยนในระหว่างที่ทำเจอปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร กลุ่มของพี่หยิน กลุ่มหนูเตรียมขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจึงทำให้เจอปัญหาในการที่จะตัดให้เป็นดอกไม้ยากค่ะ กลุ่มของพี่อองฟอง กลุ่มหนูเตรียมกระป๋องน้ำอัดลมทำให้ตัดยากและทำงานได้ช้าค่ะ กลุ่มของพี่แพรวา : เตรียมอุปกรณ์ในการทำมาน้อยไม่พอใช้ค่ะต้องใช้กับเพื่อนค่ะ กลุ่มของพี่เมฆ เวลาทาสีสียังไม่แห้งแล้วทาซ้ำทำให้เลอะสีไม่สวยครับ ในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมได้เยี่ยมมากค่ะ


    ตอบลบ