เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : มีความรูความเข้าใจต่อประเพณีบุญเข้าพรรษาและสามารถถ่ายทอดในรูปแบบอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ

Week
lnput
Process
Output
Outcome
9

โจทย์ :
ประเพณีบุญเข้าพรรษา
Key  Question
การทำบุญมีความสำคัญกับใครบ้างเพราะเหตุใด?และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง อย่างไร?
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวีดีโอ เพลง วันออกพรรษา
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์การปั้น เช่นดินน้ำมัน, ดินเหนียว
- คลิปวีดีโอ เพลง วันออกพรรษา


วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการทำบุญมีความสำคัญกับใครบ้างเพราะเหตุใด?
เชื่อม :
- ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับการทำต้นผ้าป่า
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะออกแบบต้นผ้าป่าอย่างไรให้น่าสนใจ
ใช้ :
- ครูแจกกระดาษ A 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นนักเรียนออกแบบต้นผ้าป่าตามจินตนาการของใครของเราพร้อมนำเสนอ
(การบ้าน นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำต้นผ้าป่า)
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะจัดทำต้นผ้าป่าให้สนใจได้อย่างไร”?
- นักเรียนนำอุปกรณ์ที่เตรียมมาจัดทำต้นผ้าป่ามาร่วมกันไว้ตรงกลางวงกลม
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำต้นผ้าป่า
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำต้นผ้าป่า
ใช้ :
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 – 4 คนในการจัดทำต้นผ้าป่า
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันอังคารที่ผ่านมา ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานให้น่าสนใจ
ใช้ :
- นักเรียนยกและจัดเตรียมสถานที่ที่จะวางต้นผ้าป่า
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- อภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญเข้าพรรษาในมิติต่างๆ ทั้งที่มา ความสำคัญ  ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
- ถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม เช่น ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- ออกแบบต้นผ้าป่า
- ทำต้นผ้าป่า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
มีความรูความเข้าใจต่อประเพณีบุญเข้าพรรษาและสามารถถ่ายทอดในรูปแบบอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เครารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

กิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป. 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุญประเพณีเข้าพรรษา ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการทำบุญมีความสำคัญกับใครบ้างเพราะเหตุใด?
    พี่ภูมิ :เกี่ยวข้องับวัดครับ พี่โอเปิ้ล : พระกับเณรค่ะ พี่หยิน :ชาวบ้านและชุมชนค่ะพี่อิมเกี่ยวข้องกับนักเรียนด้วยค่ะเพราะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญวันเข้าพรรษาครูให้นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับการทำต้นผ้าป่าครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะออกแบบต้นผ้าป่าอย่างไรให้น่าสนใจ ครูให้นักเรียนวาดภาพออกแบบการทำต้นผ้าป่าครูให้การบ้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำต้นผ้าป่า พี่โซ่ :ต้นกล้วยบ้านผมมีแยอะผมจะเอามา พี่โชค : ผมจะเตรียมคุมากับข้าวสาร พี่หยิน : หนูจะนำไม้มาไว้เป็นที่เสียบเงินค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำต้นผ้าป่าเสร็จแล้ว ครูให้นำอุปกรณ์ที่เตรียมมามาวางตรงกลางห้องครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการทำต้นผ้าป่าของแต่ละกลุ่มจะทำอย่าไรให้น่าสนใจนักเรียนช่วยกันเขียนติดกับต้นผ้าป่าของแต่ละกลุ่มว่ารวมเชิญชวนทำบุญเข้าพรรษาด้วยกันค่ะนักเรียนทุกคนต่างพากันเตรียมอุปกรณ์ในการทำต้นผ้าเพื่อมาทำและตั้งใจในการที่จะทำต้นผ้าป่าในการไปทำบุญเข้าพรรษาและในตอนเย็นผู้ปกครองได้นำเงินมาบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญค่ะ

    ตอบลบ