เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถออกแบบลายเทียนตามจินตนาการและนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Week
lnput
Process
Output
Outcome
6

โจทย์ 
การแกะลายเทียน
Key  Question
นักเรียนจะมีวิธีการแกะลายเทียนอย่างไร
เครื่องมือคิด

Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแกะลายเทียน
Wall  Thinking : ชิ้นงานที่เกิดขึ้น
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานการแกะลายเทียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ต้นเทียน
- ขี้ผึ้ง
- อุปกรณ์การแกะลายเทียน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิป ชุมชนแห่เทียนวัดผาสุการาม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะแกะเทียนให้เป็นลวดลายได้อย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแกะลายเทียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะแกะลายเทียนอย่างไรให้สวยงาม แปลกใหม่และน่าสนใจ”
.ใช้ :
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการการออกแบบการแกะลายเทียนร่วมกัน
วันอัคาร  2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา
เชื่อม :
- นักเรียนออกแบบลายเทียนตามจินตนาการ
- ครูนำอุปกรณ์สำหรับการแกะเทียนมาให้นักเรียนดู
.ใช้ :
นักเรียนแบ่งกลุ่มทดลองแกะเทียนให้เป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการ
วันศุกร์ 2  ชั่วโมง
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
เชิ่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานพร้อมทั้งอธิบายวิธีการทำ ปัญหาอุปสรรคที่พบ วิธีแก้ปัญหา ต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
- นักเรียนนำองค์ความรู้จากการแกะสลัก
ไปใช้ในการต่อยอดทำธุรกิจเช่น แกะสลักเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง เทียนสปาแกะสลัก ฯลฯ
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและทบทวน
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการแกะลายเทียน
- นักเรียนนำองค์ความรู้จากการแกะสลักไปใช้ในการต่อยอดทำธุรกิจ
ชิ้นงาน
- ต้นเทียนและดอกเทียนเทียนที่แกะให้เป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการ
- นักเรียนนำองค์ความรู้จากการแกะสลักไปใช้ในการต่อยอดทำธุรกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สามารถออกแบบลายเทียนตามจินตนาการและนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานลวดลายจากเทียนได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ และวางแผนการแกะลายเทียนอย่างสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
วิเคราะห์และจัดการปัญหาในการคิดการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงานกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 6
    ในสัปดาห์ที่ 6 ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแกะลายเทียน ครูใช้คำถามกระต้นการคิดนักเรียนจะมีวิธีการแกะลายเทียนอย่างไร? พี่เมฆ :ใช้มีดแกะสลักแกะ พี่โอเปิ้ล:ใช้มีดแกะ ครูให้นักเรียนออกแบบการแกะลายเทียนของใครของเรา ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการแกะลายเทียน ครูให้การบ้านให้นำขี้ผึ้งเทียนมาหลังจากที่นักเรียนนำขี้ผึ้งเทียนมาแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าเราจะนำขี้ผึ้งมาทำอะไรได้บ้างครูให้มีดที่ใช้ในการแกะลวดลายคนละ 1 อัน โดยที่ให้แกของใครของเรา พี่ๆ สวนมากจะแกะก้อนขี้ผึ้งเป็นรูปดอกไม้ พี่ออมสิน:ผมอยากทำอีกเพราะว่าสวยดี พี่โอเปิ้ล:หนูไม่ทำเป็นรูปดอกไม้ได้ไหมค่ะพี่แก้ม:ผมทำเป็นรูปปลาสวยไหมครับครู พี่แพรวา:ครูค่ะทำไมของหนูไม่เป็นดอกไม้เหมือนกับเพื่อนๆค่ะ พี่เมฆ:ผมคิดว่าน่าจะเป็นกับมีดแกะใช้ไหมครูดอกไม้ของเพื่อนถึงไม่เหมือนกันครับ พี่ปราย: หนูทำสวยไหมค่ะหนูอยากทำอีกพี่ๆ ทุกคนต่างชื่นชมกับชิ้นงานของตนเองและอยากทำอีกหลังจากนั้นนักเรียนก็ได้ชื่นชมและนำเสนอชิ้นงานของตนเองในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนตั้งใจและทำชิ้นงานของตนเองได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ