เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจคุณสมบัติของเทียนและสามารถวางแผนออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทียนตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5

โจทย์ :
เทียนและสิ่งประดิษฐ์
Key  Question
เทียนมีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง มีวิธีการทำอย่างไร
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็น
Think and Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการทดลอง
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ การทำดอกเทียน”- อุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเทียนมีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง”
- ครูนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเทียนและสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
เชื่อม :
- ครูนำเทียนชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดูและให้นักเรียนทดลองใช้ไฟจุดและสังเกตการเปลี่ยนแปลง (ความร้อนมีผลทำให้เทียนเปลี่ยนรูปได้)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเทียนสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง และจะมีวิธีการทำอย่างไร”
ใช้ :
- ครูให้การบ้านสำหรับการเตรียมอุปกรณ์ในการทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน

ภาระงาน
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองและการทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
ชิ้นงาน
- วาดภาพออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทียนตามจินตนาการ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียนในรูปแบบ Flow Chart
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจคุณสมบัติของเทียนและสามารถวางแผนออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทียนตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการทดลองออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทียนตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานประดิษฐ์จากเทียน
 - ครูและนักเรียนลงมือทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
- ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทำงาน และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียนในรูปแบบ Flow Chart
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เตรียมมา
- ครูและนักเรียนลงมือทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียนทำเทียนเจล
- ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทำงาน และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการทดลองทำสิ่งประดิษฐ์จากเทียนทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มวันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง :  
    - ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
    - ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เครื่องปั้นอันไหนจะทนความชื้นมากกว่ากัน
- ชักเย่อความคิด ดินเผาทนน้ำมากว่าดินไม่เผา (นักเรียนตั้งสมมุติฐาน)
เชื่อม : 
นักเรียนทดลองเอาสิ่งของที่ทำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง (นักเรียนตั้งสมมุติฐาน ทดลอง สรุปผล)
ชง : 
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
   -     นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
   -      นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร?”
   -      นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”


คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้:
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัอย่างชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 5
    ในสัปดหาหืนี้พี่ๆ ป. 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากเทียน ครูอุ๋มใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเทียนมีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง? พี่เมฆ:นำมาแกะให้เป็นลายสวยๆได้ พี่ โอเปิ้ล: นำมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปต่างได้ พี่ปราย: นำมาทำประดิษฐ์เป็นเทียนหอม พี่แพรวานำมาต้มแล้วทำเป็นรูปดอกไม้ครูอุ๋มให้พี่ๆ ออกแบบเทียนและสิ่งประดิษฐ์จากเทียนก่อนที่จะให้การบ้านให้เตรียมอุปกรณ์ในการทำเทียนเจล ให้เตรียมแก้ว ใส้เทียน ในวันอังคารครูพาพี่ๆ ป. 2 ทำเทียนเจล ขั้นตอนแรกในการทำเทียนเจล ต้มเทียนเจลให้ละลายก่อนแล้วครูอุ๋มให้พี่ๆ ป.2 เททรายสีลงไปในแก้วของใครของเราแล้วตักเทียนเจลเทลงไปรอให้เทียนเจลแห้งก่อนแล้วค่อยเททรายสีลงไปอีกครั้งแล้วแต่ว่าพี่ๆคนไหนอยากจะให้เทียนเจลของตนเองมีกี่สีสีอะไรบ้างโดยครูอุ๋มให้พี่ๆ เป็นคนเลือกทรายสีเอง หลังจากที่ทุกคนทำเสร็จแล้วมานั่งเป็นวงกลมครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบจากการทดลองทำเทียนเจล พี่ออย : ปัญหาที่เจอเทียนเจลยังไม่แห้งแล้วเททรายสีลงไปทำให้เทียนเจลไม่เป็นตามที่ต้องการ พี่ปุ๊ปปั๊ป: ใส่เทียนเจลก่อนเลยทำให้ทรายสีไม่ละเอียดทำให้ไม่สวย พี่ปราย:ใส่ทรายสีน้อยทำให้เทียนเจลไม่สวย พี่โอเปิ้ล: เทียนเจลไม่แห้งแล้วจับทำให้ไม่สวย พี่ภมิ:เทียนเจลแห้งก่อนเลยทำให้ใส่ใส้เทียนไม่ได้ ในสัปดาห์นี้พี่ๆ สนุกสนานในการทำกิจกรรมและอยากทำอีก พี่ๆได้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


    ตอบลบ