เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวกับบุญประเพณี ฮีตสิบสองสามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการแสดงและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 11 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างสร้างสรรค์

Week
lnput
Process
Output
Outcome
11

โจทย์ 
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
Key  Question
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนหน่วยหน่วย PBL :ประเพณีชาวไทยมีอะไรและจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการแสดงเพื่อสรุปองค์ความรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 1
Wall  Thinking : ชิ้นงานต่างๆ เช่น Mind Mapping และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานและสรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านละคร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์การแสดง
- ชิ้นงานที่นักเรียนทำในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ต้นเทียน ดอกเทียน ฯลฯ
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด” นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน ประเพณีชาวไทยมีอะไรและจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
เชื่อม :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ 1
ใช้ :
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping หรือรูปแบบอื่นตามความสนใจ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย ประเพณีชาวไทยมีอะไรให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร? ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter นี้
ใช้ :
  - นักเรียนออกแบบการนำเสนอองค์วามรู้เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ออกแบบและวางแผนการนำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร ให้เพื่อนๆ พี่ๆและผู้ปกครองได้ชม
นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการแสดง ซ้อมการแสดง และแสดงละครนำเสนอต่อครูและพี่ๆ ผู้ปกครองเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 1
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง:
  -  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ครูถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ในQuarter นี้
เชื่อม :
 นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้ :
 นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ชง : 
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
   -    “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
   -   “นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร?”
   -    “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
   -   “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
 นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- การออกแบบวางแผนการแสดงเพื่อสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping และ การแสดง
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับบุญประเพณี ฮีตสิบสองสามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการแสดงและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 11 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

Mind Mapping หลังเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.2 ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาทั้ง Quarter นี้ และเขียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนของตนเอง ในวันจันทร์และวันอังคาร เมื่อทุกคนสรุปงานเสร็จได้วางแผนร่วมกันในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เป็นรูปแบบของละคร พี่ๆ ป.2 ได้แบ่งกลุ่มในการแสดงละครและช่วยกันวางแผนและออกแบบการแสดงละครได้ซ้อมการแสดงให้ครูและเพื่อนดูและช่วยกันเพิ่มเติมการแสดงและพูดคุยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการซ้อมละครที่จะทำให้ผู้ชมน่าสนใจนักเรียนจะทำอย่างไร? พี่ออมสิน : เราแสดงต้องพูดเสียงดังถึงจะน่าสนใจ พี่หยิน : ต้องมองดูท่านผู้ชมด้วย พี่แพรวา : ต้องมีความมั่นใจในการพูด พี่ใบตอง : ต้องพูดและยิ้มให้ท่านผู้ชมด้วย จากนั้นวันศุกร์พี่ๆ ตอบคำถามสิ่งที่ตนเองอยากรู้และเขียนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งตนเองจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม ช่วงบ่ายทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ