เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและแสดงความคิดเห็น หรืออธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
โจทย์:
- สร้างแรงบันดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key Question:
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   
เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
-เครื่องมือคิด
- Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ  เพลงฮีตสิบสองคลองสิบสี่                               - Show and Share สิ่งที่อยากเรียนรู้
นำเสนอชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอเพลงฮีตสิบสองคลองสิบสี่

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
 - ครูให้นักเรียน ดูคลิปวีดีโอ เพลงฮีตสิบสองคลองสิบสี่
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟังและได้ชม
เชื่อม :
- นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter  นี้ เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนเรื่องนั้น โดยผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart
- นักเรียนเลือกหัวข้อสำหรับการเรียนรู้

ใช้:
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
- การเลือกหัวข้อสำหรับการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น หรืออธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิงเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
- อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผล
ทักษะการแก้ปัญหา
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
คุณลักษณะ 
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เครารพตนเอง  และผู้อื่น
- มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนครูให้นักเรียน ดูคลิปวีดีโอ “เพลงฮีตสิบสองคลองสิบสี่”ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ”ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟังและได้ชมหลังจากนั้นครูนำกระทงหน้าวัวให้นักเรียนสังเกตว่าเห็นอะไร พี่ใบตอง :เห็นกาบต้นกล้วยที่ทำกระทง พี่หยิน: เห็นข้าวเป็นสีแดง พี่อิม: เห็นหมาก หลังจากนั้นครูให้นักเรียนวาดรูปกระทงหน้าวัวและเขียนสิ่งที่ได้ดูและเห็นในกระทงหน้าวัวว่ามีอะไรบ้างลงในสมุดของตนเอง พี่โอเปิ้ล:คุณครูค่ะหนูไม่เคยเห็นกระทงแบบนี้เลยค่ะ เขามีกระทงหน้าวัวไว้ทำไมค่ะ พี่อิม: หนูเคยเห็นที่บ้านหนูเคยนำกระทงหน้าวัวไปวางไว้ข้างถนนในตอนเย็น พี่ปราย:เป็นกระทงที่นำมาใช้ในการ ทำบุญต่างๆในสัปดาห์แรกที่พี่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอและได้ดูกระทงหน้าวัวที่ครูนำมาให้ดูนักเรียนทุกคนตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ว่าทำไมให้กระทรงหน้าวัวต้องมีรูปคน หลังจากนั้นนักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ค่ะ

    ตอบลบ