เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้:
เป้าหมาย (Understanding Goal):
นักเรียนเคารพ ความแตกต่างของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถสืบสานถ่ายทอดวิถีปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ

week2


ป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจโดยเลือกจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทำงานเป็นทีม                                      

Week
lnput
Process
Output
Outcome
2

โจทย์ :
- การวางแผนและออกแบบ
- กระบวนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 1
Blackboard  Share : ชื่อหน่วย
Think Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
Mind  Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ตั้งหัวข้อที่จะเรียนรู้ใน Quarter 1 ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม :
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 1 ร่วมกันวันศุกร์ (ชั่วโมง )

ใช้ :
- นักเรียนออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ตลอดทั้ง 11 สัปดาห์ โดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ตั้งหัวข้อที่จะเรียนรู้ใน Quarter - ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ตลอดทั้ง 11 สัปดาห์
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 1
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจโดยเลือกจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทำงานเป็นทีม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
ตัวอย่างชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้ว - สิ่งที่อยากเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงาน  Mind Mapping  ก่อนเรียน

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 2
    ในสัปดาห์ที่ 2 พี่ๆ ป.2 ได้วางแผนการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้” พี่ๆป.2 แต่ละคนช่วยกันเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้/สิ่งที่รู้แล้ว โดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share แล้วช่วยกันขมวดหัวข้อในการออกแบบปฎิทินการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม ออกแบบปฎิทินการเรียนรู้และนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้ผ่านเครื่องมิอคิด Show and Share หลังจากที่นำเสนอปฎิทินการเรียนรู้เสร็จพี่ป.2 ช่วยกันตกแต่งปฎิทินการเรียนรู้ เขียนชื่อหย่วยการเรียนรู้ “ประเพณีชาวไทยมีอะไร? พี่ๆ ป.2 ชวยกันวาดภาพระบายสี และทำ Mind Mapping ก่อนเรียน หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ